Αρχική Επικαιροτητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

10180 ΑΘΗΝΑ
TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με τις Εαρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Σχετικά με την ανακοίνωση των Εαρινών Προβλέψεων από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι η εφαρμογή του Ελληνικού
Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής αποτελεί κλειδί και ουσιαστικό παράγοντα
για την επίτευξη μεσοπρόθεσμα μιας βιώσιμης πορείας ανάπτυξης και μεγέθυνσης
της οικονομίας και μιας διατηρήσιμης δημοσιονομικής προσαρμογής.

Όπως επισημαίνεται και στις Εαρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
το κατώτερο σημείο της ύφεσης εκτιμάται ότι έχει ξεπεραστεί και βρίσκεται
στο τελευταίο τρίμηνο του 2010. Η χώρα θα επιστρέψει σε θετικούς ετήσιους
ρυθμούς το 2012 και σε αυτό θα συντελέσει, κυρίως η στροφή της οικονομίας σε
περισσότερη εξωστρέφεια με την σημαντική μείωση του εξωτερικού ελλείμματος,
που προκύπτει κυρίως από την αύξηση των εξαγωγών, αλλά και τη σημαντική
μείωση των εισαγωγών.

Ως προς τις δημοσιονομικές εξελίξεις, επισημαίνεται και από την ίδια την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι Εαρινές Προβλέψεις δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη
την υπό εξέλιξη αξιολόγηση από την ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ που λαμβάνει χώρα
αυτές τις μέρες, αλλά ούτε και το υπό διαμόρφωση Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Συνεπώς, οι προβλέψεις των δημοσιονομικών
μεγεθών (του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους) αντικατοπτρίζουν στις
Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την κατάσταση που θα διαμόρφωνε η
παθητική αντιμετώπιση της κρίσης και η απουσία οποιασδήποτε νέας πολιτικής
παρέμβασης από την κυβέρνηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

10180 ΑΘΗΝΑ
TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της προθεσμία υποβολής των δηλώσεων
Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων έτους 2011:

Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των
δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων έτους 2011, λήγει την
31η Μαΐου 2011, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ του υπόχρεου
Νομικού Προσώπου.

Επίσης, λόγω των τροποποιήσεων που επήλθαν στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει
τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων με το ν. 3943/3-3-2011, ως προθεσμία υποβολής
δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων έτους 2011 ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου
2011 λόγω της συνυποβολής με αυτήν παραστατικών που εκδίδονται και στο
εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ του υπόχρεου Νομικού
Προσώπου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

10180 ΑΘΗΝΑ
TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με τον τύπο και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης
Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015),
καθώς και υποχρέωσης υποβολής της και απόδοσης του φόρου με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση,
καθώς και των στοιχείων της βεβαίωσης αποδοχών και παράταση της προθεσμίας
υποβολής τους:

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει με τις με αριθμό ΠΟΛ.1101/6.5.2011
και ΠΟΛ. 1102/6.5.2011 αποφάσεις ότι οι αρχικές οριστικές εμπρόθεσμες
δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. Έντυπο Ε7-Φ-01.015
), οικονομικού έτους 2011, και ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για
απόδοση, καθώς και οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΥ, για τις
οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση, υποβάλλονται και ο τυχόν φόρος
αποδίδεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας
μέσω διαδικτύου, στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών
Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr ανεξάρτητα αν ο υπόχρεος είναι επιτηδευματίας
ή όχι και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούνται και
από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Με τη δήλωση
αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικά και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να
περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν οριστική δήλωση και καταβάλλουν τον φόρο με τη
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, οφείλουν να δώσουν
εντολή πληρωμής, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, σε τράπεζες που έχουν
συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή. Το
σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει το σημείωμα
για πληρωμή του φόρου, όπου περιέχεται η «Ταυτότητα Πληρωμής», στοιχείο
απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα.

Οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών
υπηρεσιών για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση, καθώς και
οι τροποποιητικές οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. του ιδίου οικονομικού έτους,
υποβάλλονται αποκλειστικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., σε δύο αντίτυπα, συνοδευόμενα

υποχρεωτικά με μαγνητικό μέσο, το οποίο περιέχει το σύνολο των στοιχείων
που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή
συντάξεων, καθώς και το σύνολο των λοιπών στοιχείων του Εντύπου Ε7.

Η οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. του φυσικού προσώπου που έχει αποβιώσει εντός του
2010 υποβάλλεται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του.

Η οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και του
άρθρου 101 του ΚΦΕ που έχουν κάνει διακοπή εργασιών μέσα στο 2010 και δεν
είχαν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ., υποβάλλεται υποχρεωτικά
στη Δ.Ο.Υ..

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ., την υπηρεσία των οποίων ασκεί το Δημόσιο
και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο μισθωτών υπηρεσιών και δεν έχει υποχρέωση
υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., υποβάλλουν υποχρεωτικά, με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της
Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) το σύνολο των στοιχείων
που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών
ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που
παρακρατήθηκε επί αυτών.

Η προθεσμία υποβολής των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ η οριζόμενη με τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994, καθώς και των
στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις
αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν, καθώς και τον
φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών λήγει την 15η Ιουνίου 2011.

Οι σχετικές αποφάσεις θα αναρτηθούν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αμέσως μετά τη
δημοσίευσή τους στο Φ.ΕΚ..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

10180 ΑΘΗΝΑ
TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου

Σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης της ΕΛΣΤΑΤ το Υπουργείο Οικονομικών
επισημαίνει την ιδιαίτερα θετική εξέλιξη της αύξησης του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο
του 2011 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν
εννέα συνεχόμενα τρίμηνα αρνητικών ρυθμών μεταβολής. Με βάση τις προβλέψεις
του Υπουργείου Οικονομικών η εξέλιξη αυτή αναμενόταν για μετά το δεύτερο
τρίμηνο του έτους γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ενθαρρυντικές τις σημερινές
εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ.

Το πρώτο τρίμηνο του 2011 εμφανίζει θετικό ρυθμό ανάπτυξης 0,8% σε σταθερές
τιμές (έναντι -2,8% το προηγούμενο τρίμηνο) και ρυθμό ανάπτυξης 0,1% σε
τρέχουσες τιμές (έναντι -3,3% το προηγούμενο τρίμηνο). Επιπλέον, σε ετήσια βάση
η ύφεση ρηχαίνει σημαντικά καθώς ο ρυθμός της μειώνεται το πρώτο τρίμηνο του
2011 3,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σταθερούς όρους (από το -7,4% σε -4,8%) και
κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε ονομαστικούς όρους (από το -5,2% στο -4,5%).

Το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει επίσης ότι ο πραγματικός ρυθμός
ανάπτυξης για το 2010 διαμορφώνεται στο 4,35% έναντι 4,5% που εκτιμούσαν τα
στοιχεία του Μαρτίου 2011. Ομοίως ο ρυθμός μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ για
το 2010 διαμορφώνεται τώρα στο -1,68% από -2,1% που εκτιμάτο αρχικά από την
ΕΛΣΤΑΤ.

Ως προς την επίπτωση της πορείας του ΑΕΠ στα δημόσια έσοδα και με βάση τις
νέες εκτιμήσεις, η βαθύτερη ύφεση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2010 εξηγεί σε
ακόμη πιο μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του πρώτου τριμήνου του 2011 στα έσοδα
του Προϋπολογισμού και της Γενικής Κυβέρνησης. Η επιβράδυνση της ύφεσης και
ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης στο πρώτο τρίμηνο του έτους αποτελεί ένδειξη για μια
καλύτερη πορεία και στα δημόσια έσοδα από εδώ και στο εξής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

10180 ΑΘΗΝΑ
TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Φόρου
Εισοδήματος Νομικών Προσώπων – Έντυπο Φ-01 010) που τέθηκε σε λειτουργία:

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών
ανακοινώνει ότι χθες 9/5/2011 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία, στο περιβάλλον
του νέου TAXISnet, η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Φόρου
Εισοδήματος Νομικών Προσώπων – Έντυπο Φ-01 010. Η υπηρεσία αφορά αρχικές
εμπρόθεσμες δηλώσεις, καθώς και αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις με αποκλειστικά
χρεωστικό υπόλοιπο.

Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται από τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και λοιπά). Μαζί με τη
συγκεκριμένη δήλωση, η υπηρεσία υποστηρίζει και την υποβολή των απαιτούμενων
συνυποβαλλομένων εντύπων (Ε2, Ε3 και ισολογισμού).

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβάλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 30/5/2011, η οποία
είναι και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ανεξάρτητα από το τελευταίο
ψηφίο του ΑΦΜ.

Από την ηλεκτρονική υποβολή εξαιρούνται και υποβάλλονται υποχρεωτικά στις ΔΟΥ
οι δηλώσεις των νομικών προσώπων που:

υποβάλλουν τη δήλωσή τους με επιφύλαξη,

έχουν τεθεί σε εκκαθάριση,

ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών ή την εκτέλεση
δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων που έχουν αναληφθεί πριν την 1/1/
2002,

κάνουν χρήση του μειωμένου συντελεστή που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 118 του Κ.Φ.Ε. και συμπεριλαμβάνονται κέρδη από
υποκαταστήματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου αυτού,

είναι υποκαταστήματα αλλοδαπής ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας
για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 10 και της
παρ. 1 του άρθρ. 109 του Κ.Φ.Ε,

έχουν κάνει διακοπή εργασιών και δεν έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες της ΓΓΠΣ.

Σημειώνεται ότι ήδη, κατά τις πρώτες 20 ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας, έχουν
παραληφθεί περισσότερες από 500 οριστικές δηλώσεις Φ-01 010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

10180 ΑΘΗΝΑ
TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων δεν
είχαν αποδώσει εμπρόθεσμα ΦΠΑ, που αποφέρουν έσοδα 10.760.780 ευρώ:

Μια ακόμα συγκεκριμένη και ποσοτικοποιημένη δράση των Ειδικών Ομάδων
Εργασίας που συγκροτήθηκαν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου
Παπακωνσταντίνου, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη
φορολογικής συμμόρφωσης για τη φοροδιαφυγή φέρνει σημαντικά αποτελέσματα.

Οι ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις, που αποστέλλει η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από
διασταυρώσεις σε συνεργασία με την 5η Ομάδα Απόδοσης Παρακρατουμένων
Φόρων και Φορολογικής Συμμόρφωσης (Α.ΠΑ.Φ.Σ.) της Έκτακτης Δομής
Διοίκησης Έργου και τη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών
Ελέγχων, συνεχίζουν να φέρνουν σημαντικά έσοδα στο κράτος. Συγκεκριμένα
1.900 φορολογούμενοι, που δεν είχαν αποδώσει εμπρόθεσμα τον Φ.Π.Α.,
ανταποκρίθηκαν στην ηλεκτρονική ειδοποίησή της, απέστειλαν την δήλωση τους
και κατέβαλαν το ποσό που τους αναλογούσε. Το εισπραχθέν ποσό, εκ μέρους των
ανωτέρω οφειλετών του Δημοσίου, ανέρχεται σε 10.760.783 ευρώ.

Στις αρχές Απριλίου διαπιστώθηκε μετά από προγραμματισμένη διασταύρωση ότι
18.000 επιχειρήσεις, που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ., «λησμόνησαν» την
υποχρεωτική υποβολή προσωρινής δήλωσης Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου
Φεβρουαρίου 2011.

Με μία πρώτη ειδοποίηση στις 11 Απριλίου 2011 η Γ.Γ.Π.Σ. τους υπενθύμισε την
παράλειψη. Η ειδοποίηση έθετε προθεσμία για την εκπρόθεσμη υποβολή στις 26
Απριλίου 2011 και 1.235 οφειλέτες ανταποκρίθηκαν θετικά. Το εισπραχθέν ποσό
ανέρχεται σε 7.115.370 ευρώ.

Στις 4 Μαΐου 2011 έληξε η προθεσμία υποβολής δήλωσης και για τους υπολοίπους,
μη συμμορφωθέντες υπόχρεους, οι οποίοι έλαβαν από την Γ.Γ.Π.Σ. επαναληπτική
ειδοποίηση στις 27 Απριλίου 2011. Από αυτούς, άλλοι 662 υπόχρεοι υπέβαλαν,
εκπροθέσμως, την δήλωση Φ.Π.Α. αποδίδοντας συνολικό φόρο 3.499.597 ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας αποφασίσει, για λόγους φορολογικής
δικαιοσύνης, τον έλεγχο του συνόλου των επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν,

αποστέλλει τον κατάλογο με τις περίπου 16.000 επιχειρήσεις στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
για τις περαιτέρω ενέργειες.

Σύμφωνα με κριτήρια αξιολόγησης, από αυτές τις ανέλεγκτες επιχειρήσεις, οι
1.343 χρήζουν ελέγχου λόγω επικινδυνότητας. Για τον λόγο αυτό, Ειδικά Συνεργεία
Ελέγχου θα δραστηριοποιηθούν άμεσα.

Επίσης προγραμματίζεται έλεγχος στους φορολογούμενους με υποχρέωση τήρησης
βιβλίων Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι οποίοι δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση
Φ.Π.Α. πρώτου τριμήνου 2011 ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι οποίοι δεν υπέβαλαν
περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. Μαρτίου 2011. Οι καταληκτικές ημερομηνίες ήταν 30
Απριλίου 2011.

Τέλος, ένα πλήθος επιτηδευματιών, που επί μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε
τακτοποιήσει εκκρεμότητες σχετικές με τις δηλώσεις Μητρώου, προέβη στην
υποβολή των σχετικών δηλώσεων μεταβολών ή διακοπής εργασιών.

Ο ανωτέρω εντοπισμός συμμόρφωσης ως προς την καταβολή Φ.Π.Α. διεξήχθη από
την Γ.Γ.Π.Σ., σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και την
Ομάδα Απόδοσης Παρακρατουμένων Φόρων και Φορολογικής Συμμόρφωσης.

 
Ερωτηματολόγιο

Συμπληρώστε τα δύο μας ερωτηματολόγια:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-1
και
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-2

Links

Μενέλαος Τριανταφύλλου
Προφίλ στο Facebook

Ηφαιστος Group
ΑΜΕΑ Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης

Menelaos Blog
Ανακοινώσεις - Αρθρα

Mobile Alarm
Συναγερμοί - Σταθερή & Κινητή Τηλεφωνία

Youtube
Οπτικοακουστικό υλικό απο εκδηλώσεις - συνεντεύξεις - απόψεις

TerraBalcan
Το Ελληνικό portal των Βαλκανίων

Το πηγάδι (Blog)
Θαυμαστή μεγάλη πόλη

Πρόσφατα Άρθρα